De overgang van primair naar voortgezet onderwijs

De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen, ouders en leraren een belangrijk en bijzonder moment. Op de nieuwe school zullen leerlingen zich inspannen om zich thuis te voelen en de leerstof in een nieuwe leeromgeving te verwerken.

Om de overstap soepel te laten verlopen en te zorgen dat leerlingen een doorgaande leerlijn ervaren, is het van belang dat de basisschool en het voortgezet onderwijs aandacht besteden aan de afstemming tussen beide onderwijssoorten.

Op de website overgang povo staat de overdracht dan ook centraal. Het gaat daarbij om de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen scholen en om de overdracht op het gebied van de basisvaardigheden: taal en rekenen.Algemeen

Algemeen Hier vindt u ideeën voor po, vo, ouders en samenwerkings-verbanden voor een goed verlopende overstap. Zoals een kalender met aandachtspunten vanaf groep 7 tot en met de brugklas.  / Lees verder

Taal en Rekenen

Taal en Rekenen In het onderwijs staan taal en rekenen centraal. Een goede beheersing van taal en rekenen is voorwaarde voor succes in alle vakken in het onderwijs.  / Lees verder

Contact is eenvoudig

Heeft u inhoudelijke vragen, dan kunt u met dit formulier contact opnemen met Birgit Tax.De website Overgangpovo.nl is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht van:

  • WSNS Plus, het huidige Coördinatorennetwerk passend onderwijs voor het onderdeel: Algemeen.
  • het ministerie van OCW in het kader van SLOA-R&D voor zowel het onderdeel: Taal en rekenen als voor het onderdeel: Algemeen.
    KPC Groep vervult op het gebied van R&D een scharnierfunctie tussen wetenschap en onderwijsveld.